Savonlinna - Tietosuojaseloste

1) Rekisterin pitäjä

Savonlinnan kaupunki / Tarkastuslautakunta
Y-tunnus: 0166906-4
Olavinkatu 27
57130 SAVONLINNA

2) Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Soili Leinonen
Savonlinnan kaupunki, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
puh. 044 417 4091 tai sähköposti soili.leinonen@savonlinna.fi

3) Rekisterin nimi

Savonlinnan kaupungin kuntalain 84 §:n mukainen sidonnaisuusrekisteri

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään kuntalain 84 §:n perusteella. Kuntalain 84 §:ssä mainitun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

5) Rekisterin tietosisältö

Kuntalain 84 §:ssä mainittujen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden nimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite sekä kuntalain 84 §:ssä tarkoitetut luottamus- ja virkatehtävän hoitamisen kannalta merkitykselliset sidonnaisuudet, lisäksi kunnan toimielin ja henkilön rooli toimielimessä tai virka kaupungin organisaatiossa.

6) Säännönmukaiset tietolähteet

Puolueiden ilmoittamat tiedot, Savonlinnan kaupungin henkilöstöhallinto sekä ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset.

7) Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Sidonnaisuusilmoitus tehdään kuntalain 84 §:n mukaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Kuntalain mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Rekisteritietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimukseen, henkilömatrikkeliin tai sukututkimukseen.

8) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Sidonnaisuusilmoitustietoja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Ei varsinaisia siirtoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9) Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto:
Manuaalista aineistoa ei synny.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisterin tietojen muokkaus on mahdollista vain tunnistautuneille pääkäyttäjille ja henkilörekisterissä oleville käyttäjille. Palveluun kirjaudutaan TUPAS-tunnistautumisen tai mobiilivarmenteen kautta. Rekisterin käyttäminen on mahdollista vain salatun HTTPS-yhteyden avulla. Rekisteriä ylläpidetään turvallisissa konesaleissa, joissa on erillinen pääsynvalvonta.

10) Tarkastusoikeus

Jokaisella henkilörekisterissä olevalla on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa ja muokata niitä.
Tarvittaessa pyyntö henkilörekisterissä olevien tietojen tarkastamisesta tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle: Soili Leinonen, puh. 044 417 4091 tai soili.leinonen@savonlinna.fi

11) Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella henkilörekisterissä olevalla on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Jokainen henkilörekisterissä oleva pääsee myös itse muokkaamaan omia ilmoituksiaan.
Tarvittaessa pyyntö henkilörekisterissä olevien tietojen korjaamisesta tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle: puh. 044 417 4091 tai soili.leinonen@savonlinna.fi

12) Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

-